سر ستون ها

 
 

از گذشته تا کنون و در معماری های گوناگون، سرستون ها همواره یک جز ثابت در بناها بوده اند. امروزه این قطعه تزیینی در معماری داخلی برای زیبایی و مدرن کردن فضا به ویژه در آشپزخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. تمامی ستون های آشپزخانه از جمله ویترین ها، قاب دور گاز و ستون های بین کابینت ها مکان هایی مناسب برای نصب سرستون ها است.